OFERTAAKTY PRAWNE cz. IAKTY PRAWNE cz. IIREFERENCJEKONTAKT
    OFERTA
 

 

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB)

OPINIE TECHNICZNE ELEMENTÓW BUDYNKÓW,

NADZÓR BUDOWLANY,

ODBIORY TECHNICZNE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH,

BADANIA TERMOWIZYJNEFirma Inżynierska "UNION" Michał Korzeniak w Krakowie


Specjalizacja: sporządzanie obowiązkowych "Przeglądów Obiektów Budowlanych": 

      o  Mieszkalnych

      o  Użyteczności publicznej

      o  Zamieszkania zbiorowego

      o  Magazynowych

      o  Produkcyjnych

      o  Przemysłowych

      o  Gospodarczych

      o  Budynków rekreacyjnych

      o  Obiektów małej architektury


   NASZE "PRZEGLĄDY BUDOWLANE" ZAWIERAJĄ OPIS i OCENĘ 50 RÓŻNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH BUDYNKÓW

   

   Czytelny opis stanu technicznego elementów budynku jest umieszczony w wersji tabelarycznej. Na końcu protokołu zamieszczamy główne zalecenia z "Przeglądu" budynku/ budowli wraz z dokumentacją fotograficzną (w przypadku widocznych uszkodzeń/ usterek/ zużycia elementów).

Zalecenia z kontroli są grupowane w zależności od pilności napraw (awaryjne/ do 6 miesięcy/ do jednego roku/ powyżej 12 miesięcy).


   Rzetelnie sporządzone "Przeglądy budowlane" są bardzo przydatne do planowania odpowiednich remontów elementów budynków/ obiektów budowlanych. Odpowiednio sporządzone protokoły często są wykorzystywane do wyegzekwowania napraw gwarancyjnych przez deweloperów, itp.


   Protokoły z kontroli przekazywane są inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).


   Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego" i pokrewnych rozporządzeń - "Przeglądy budowlane" mogą wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie inżynierskie, odpowiednie uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wraz z koniecznym numerem członkowskim w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.


   Sporządzanie "Przeglądów technicznych" i "Nadzór budowlany" nie przerwalnie prowadzimy od 2006 roku.


   WARTO WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY BUDOWLANE i to nie tylko z powodu obowiązku jaki jest nałożony przez ustawodawcę na inwestora/ zarządcę/ właściciela budynków.


  


 Ponadto Firma  Inżynierska "UNION" oferuje obsługę techniczną budynków i budowli w zakresie:

o  Nadzór budowlany; Inspektor Nadzoru budowlanego, Kierownik budowy,

o  Wykonywanie kontroli eksploatacyjnych części budynków i budowli,

o  Badania termowizyjne przegród budowlanych i elementów budynków,

o  Odbiory techniczne obiektów budowlanych, mieszkań i innych lokali w budynkach,

o  Wyceny kosztów inwestycji remontowych /kosztorysy inwestorskie/,

o  Sporządzanie opinii technicznych elementów budynków i budowli,

o  Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego (KOB),

o  Porady w interpretacji ustawy Prawo budowlane, Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowanie, itd.,

o  Wycena zamierzeń budowlanych /kalkulacje kosztorysowe/,

o  Plany remontowe obiektów budowlanych,

o  Współpraca z Państwowymi Jednostkami Nadzoru Budowlanego.

  

   Niniejsza oferta skierowana jest do jednostek Państwowych, Zarządców/ Administratorów, Wspólnot Mieszkaniowych, innych właścicieli prywatnych: lokali i budynków.


   Zlecenia realizujemy głównie na terenie Krakowie oraz w najbliższym obrębie miasta/ małopolski   Doświadczenie firmy gwarantuje profesjonalne wykonywanie powierzonych zleceń, o czym świadczą liczne referencje zadowolonych klientów 

  

Uwaga na nieodpowiednio wykonywane "Przeglądy budowlane"!

Często protokoły z kontroli sprowadzają się do krótkiego opisu kilku elementów budynku (brak doświadczenia w zakresie kontroli budynków). Nierzadko osoby wykonujące "Przeglądy budowlane" posiadają tylko uprawnienia w ograniczonym zakresie (możliwość dokonywania kontroli budynków tylko o prostej konstrukcji, małej kubaturze, do maksymalnej wysokości budynku: 12,0 m, zagłębieniu budynku w gruncie do 3,0 m, itd.) oraz bez ważnego ubezpieczenia OC i członkostwa w P.I.I.B.

Przeglądy pięcioletnie powinny być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne bez ograniczeń.

Zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego błędnie wykonany "Przegląd budynku" lub/ i sporządzony przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień budowlanych jest nie ważny, należy powtórzyć


inż. Michał Korzeniak; właściciel firmy
 


Projekt MaWi 2012