OFERTAAKTY PRAWNE cz. IAKTY PRAWNE cz. IIREFERENCJEKONTAKT
    OFERTA
 

 

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB),
WYCENY INWESTORSKIE (KOSZTY REMONTÓW),
ODBIORY TECHNICZNE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH,
OPINIE TECHNICZNE DOT. ELEMENTÓW BUDYNKÓW,
NADZÓR BUDOWLANY,


Firma Inżynierska "UNION" Michał Korzeniak w Krakowie


   Specjalizacja: sporządzanie obowiązkowych "Przeglądów Obiektów Budowlanych":
     o  
Mieszkalnych

     o 
Użyteczności publicznej

     o 
Zamieszkania zbiorowego

     o 
Magazynowych

     o 
Produkcyjnych

     o 
Przemysłowych

     o 
Gospodarczych

     o 
Budynków rekreacyjnych

     o  Obiektów małej architektury


   "PRZEGLĄDY BUDOWLANE" - F. I. UNION TO RZETELNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA, ZAWIERAJĄCA OPIS i OCENĘ PIĘĆDZIESIĘCIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH BUDYNKU


   Czytelny opis stanu technicznego elementów budynku/ budowli występuje w wersji tabelarycznej. Na końcu protokołu zamieszczamy główne zalecenia z "Przeglądu" budynku/ budowli - wraz z dokumentacją fotograficzną (w przypadku widocznych uszkodzeń/ usterek/ zużycia elementów, itd.).

Zalecenia z kontroli są grupowane w zależności od pilności napraw: (1) awaryjne/ (2) do 6 miesięcy/ (3) do jednego roku/ (4) powyżej 12 miesięcy.

  

   Rzetelnie sporządzone "Przeglądy budowlane" są przydatne do odpowiedniego planowania remontów elementów budynków/ obiektów budowlanych, itd.

Odpowiednio sporządzone protokoły często są wykorzystywane do wyegzekwowania napraw gwarancyjnych przez deweloperów, itd.


   Protokoły z kontroli przekazywane są inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (na życzenie klienta).

   Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego" i pokrewnych rozporządzeń - "Przeglądy budowlane" o skomplikowanej konstrukcji i/ lub większej kubaturze mogą wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie inżynierskie, odpowiednie uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wraz z koniecznym numerem członkowskim w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.


   Profesjonalne sporządzanie "Przeglądów technicznych" i "Nadzór budowlany" prowadzimy już ponad 10 lat.


   NA PEWNO WARTO WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY BUDOWLANE - i to nie tylko z uwagi na obowiązek jaki ustawodawca nakłada na inwestora/ zarządcę/ właścicieli budynków.

Brak odpowiednich protokołów z kontroli może skutkować wstrzymaniem wypłaty przez ubezpieczyciela za powstałą szkodę budynku/ budowli, itd.


   Ponadto Firma  Inżynierska "UNION" oferuje obsługę techniczną budynków i budowli w zakresie:
 • Przeglądy kominiarskie (przewody spalinowe/ przewody kominowe) w budynkach,
 • Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach,
 • Nadzór budowlany; Inspektor Nadzoru budowlanego, Kierownik budowy,
 • Wykonywanie kontroli eksploatacyjnych części budynków i budowli,
 • Usuwanie drobnych awarii (po kontroli budynku), naprawy w ramach konserwacji budynku,
 • Badania termowizyjne przegród budowlanych i elementów budynków,
 • Odbiory techniczne obiektów budowlanych, mieszkań i innych lokali w budynkach (obecnie nie wykonujemy tej usługi),
 • Wyceny kosztów inwestycji remontowych /kosztorysy inwestorskie/, itp.,
 • Sporządzanie opinii technicznych dot. elementów budynków i budowli,
 • Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego (KOB),
 • Porady w interpretacji ustawy Prawo budowlane, Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowanie, itd.,
 • Wycena zamierzeń budowlanych /kalkulacje kosztorysowe/,
 • Plany remontowe obiektów budowlanych,
 • Współpraca z Państwowymi Jednostkami Nadzoru Budowlanego.

  Niniejsza oferta skierowana jest do jednostek Państwowych, Zarządców/ Administratorów, Wspólnot Mieszkaniowych, innych właścicieli prywatnych - lokali i budynków.


   Zlecenia realizujemy głównie na terenie Krakowie oraz w najbliższym obrębie miasta/ małopolski


   Doświadczenie firmy gwarantuje profesjonalne wykonywanie powierzonych zleceń, o czym świadczą liczne referencje naszych klientów 

  

Kto może wykonywać "Przeglądy budowlane"?

Często protokoły z kontroli sprowadzają się do krótkiego opisu kilku elementów budynku (brak doświadczenia w zakresie kontroli budynków). Osoby wykonujące "Przeglądy budowlane" powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Uprawnienia w ograniczonym zakresie najczęściej dają możliwość wykonywania kontroli budynków tylko o prostej konstrukcji, małej kubaturze, do maksymalnej wysokości budynku: 12,0 m, zagłębieniu budynku w gruncie do 3,0 m, itd. Osoby dokonujące kontroli obiektów budowlanych muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (członkostwo w P.I.I.B.). Przeglądy pięcioletnie powinny być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne bez ograniczeń.

Zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego błędnie wykonany "Przegląd budynku" lub/ i sporządzony przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień budowlanych jest nie ważny, należy powtórzyćMichał Korzeniak; właściciel firmy

Projekt MaWi 2012