OFERTAAKTY PRAWNE cz. IAKTY PRAWNE cz. IIREFERENCJEKONTAKT
    OFERTA
 

 

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB)

ODBIORY TECHNICZNE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH,

OPINIE TECHNICZNE ELEMENTÓW BUDYNKÓW,

NADZÓR BUDOWLANY,

BADANIA TERMOWIZYJNEFirma Inżynierska "UNION" Michał Korzeniak w Krakowie


Specjalizacja: sporządzanie obowiązkowych "Przeglądów Obiektów Budowlanych": 

      o  Mieszkalnych

      o  Użyteczności publicznej

      o  Zamieszkania zbiorowego

      o  Magazynowych

      o  Produkcyjnych

      o  Przemysłowych

      o  Gospodarczych

      o  Budynków rekreacyjnych

      o  Obiektów małej architektury


   NASZE "PRZEGLĄDY BUDOWLANE" ZAWIERAJĄ OPIS i OCENĘ PIĘĆDZIESIĘCIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH BUDYNKÓW

   

   Czytelny opis stanu technicznego elementów budynku jest umieszczony w wersji tabelarycznej. Na końcu protokołu zamieszczamy główne zalecenia z "Przeglądu" budynku/ budowli wraz z dokumentacją fotograficzną (w przypadku widocznych uszkodzeń/ usterek/ zużycia elementów).

Zalecenia z kontroli są grupowane w zależności od pilności napraw: (1) awaryjne/ (2) do 6 miesięcy/ (3) do jednego roku/ (4) powyżej 12 miesięcy.

  

   Rzetelnie sporządzone "Przeglądy budowlane" są przydatne do planowania odpowiednich remontów elementów budynków/ obiektów budowlanych.

Odpowiednio sporządzone protokoły często są wykorzystywane do wyegzekwowania napraw gwarancyjnych przez deweloperów, itd.

Brak odpowiednich protokołów z kontroli może skutkować zatrzymaniem wypłaty przez ubezpieczyciela za powstałą szkodę budynku/ budowli, itd.


   Protokoły z kontroli przekazywane są inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).


   Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego" i pokrewnych rozporządzeń - "Przeglądy budowlane" o skomplikowanej konstrukcji i/ lub większej kubaturze mogą wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie inżynierskie, odpowiednie uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wraz z koniecznym numerem członkowskim w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.


   Sporządzanie "Przeglądów technicznych" i "Nadzór budowlany" prowadzimy od 2006 roku.


   WARTO WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY BUDOWLANE i to nie tylko z powodu obowiązku jaki ustawowo jest nałożony  na inwestora/ zarządcę/ właściciela budynków.

  


 Ponadto Firma  Inżynierska "UNION" oferuje obsługę techniczną budynków i budowli w zakresie:

o  Przeglądy kominiarskie (przewody spalinowe/ przewody kominowe) w budynkach,

Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach,

o  Nadzór budowlany; Inspektor Nadzoru budowlanego, Kierownik budowy,

o  Wykonywanie kontroli eksploatacyjnych części budynków i budowli

Usuwanie drobnych awarii (po kontroli budynku), naprawy w ramach konserwacji budynku,

o  Badania termowizyjne przegród budowlanych i elementów budynków,

o  Odbiory techniczne obiektów budowlanych, mieszkań i innych lokali w budynkach,

o  Wyceny kosztów inwestycji remontowych /kosztorysy inwestorskie/,

o  Sporządzanie opinii technicznych elementów budynków i budowli,

o  Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego (KOB),

o  Porady w interpretacji ustawy Prawo budowlane, Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowanie, itd.,

o  Wycena zamierzeń budowlanych /kalkulacje kosztorysowe/,

o  Plany remontowe obiektów budowlanych,

o  Współpraca z Państwowymi Jednostkami Nadzoru Budowlanego.

  

   Niniejsza oferta skierowana jest do jednostek Państwowych, Zarządców/ Administratorów, Wspólnot Mieszkaniowych, innych właścicieli prywatnych: lokali i budynków.


   Zlecenia realizujemy głównie na terenie Krakowie oraz w najbliższym obrębie miasta/ małopolski   Doświadczenie firmy gwarantuje profesjonalne wykonywanie powierzonych zleceń, o czym świadczą liczne referencje naszych klientów 

  

Jak należy wykonywać "Przeglądy budowlane"?

Często protokoły z kontroli sprowadzają się do krótkiego opisu kilku elementów budynku (brak doświadczenia w zakresie kontroli budynków). Osoby wykonujące "Przeglądy budowlane" powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Uprawnienia w ograniczonym zakresie najczęściej dają możliwość wykonywania kontroli budynków tylko o prostej konstrukcji, małej kubaturze, do maksymalnej wysokości budynku: 12,0 m, zagłębieniu budynku w gruncie do 3,0 m, itd. Osoby dokonujące kontroli obiektów budowlanych muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (członkostwo w P.I.I.B.). Przeglądy pięcioletnie powinny być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne bez ograniczeń.

Zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego błędnie wykonany "Przegląd budynku" lub/ i sporządzony przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień budowlanych jest nie ważny, należy powtórzyćMichał Korzeniak; właściciel firmy

Projekt MaWi 2012